• Общи условия за ползване на сайта Bueno.bg

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между „УебГраунд” EООД, ЕИК BG131082402 („Оператор”), и ползвателите на сайта Bueno.bg, по повод услугите, предоставяни посредством неговото използване.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА BUENO.BG Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

2. Термините, по-долу, използвани в настоящите Общи условия за ползване и сайта Bueno.bg , имат следния смисъл:

а) „Сайт” – интернет ресурс, достъпен чрез домейна Bueno.bg, собственост на и администриран от  „УебГраунд” EООД.

б) „Ползвател” – всяко лице, посетило и ползващо Сайта и неговата информационна система.

в) „Потребител” – Ползвател на Сайта, който се е регистрирал по реда на Раздел III, по-долу, за ползване на услугата по закупуване на ваучери, издавани от името на конкретни търговци.

г) „Търговец” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стока/услуга, предмет на негово промоционално предложение, публикувано на Сайта.

д) „Стока/Услуга” – конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Търговец, която последния желае да промотира сред Ползвателите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки.

е) „Сделка” – публикувано в Сайта предложение на Търговец за закупуване от страна на Потребителите на Сайта на определени Стоки/Услуги при специални ценови отстъпки и други специални условия.

ж) „Договор за продажба” – сключен посредством Сайта договор между Търговец и Потребител за закупуване на конкретно предлаганите от Търговеца Стоки/Услуги. Всяко използване на „Договори за продажба на Ваучери” (а също и във всякакви други възможни словосъчетания и словоформи в този смисъл) ще е със синонимно значение на „Договори за продажба на Стоки/Услуги”, като няма по никакъв начин да означава третиране на Ваучерите като отделни стоки, предмет на продажба.

з) „Ваучер” – електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и предплатена от него Стока/Услуга, при съблюдаване на приложимите за конкретния случай условия.

II. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА

3. Сайтът е онлайн платформа за промотиране на Стоки/Услуги, предоставяни от Търговци при специални ценови отстъпки. Посредством ползването на Сайта се предоставят както чисто информационни услуги, така и специални услуги за Потребителите на Сайта, свързани с осигуряване на възможност за закупуване на предлаганите от Търговците Ваучери при определени условия.

4. Информационните услуги, предоставяни посредством Сайта, са безплатни за неговите Ползватели. Специалните услуги за Потребителите на Сайта са безплатни за тях. Потребителите заплащат единствено цената на закупените Ваучери (Стоки/Услуги), като за целта е необходимо да се регистрират по надлежния ред. Регистрацията е доброволна.

5. Отношенията между Оператора, от една страна, и Ползвателите и Потребителите на Сайта, от друга страна, се уреждат от настоящите Общи условия за ползване. Услугите предоставяни на Търговците от страна на Оператора не са достъпни за първите посредством ползването на Сайта – отношенията между Оператора и Търговците се уреждат в отделни договори, сключени индивидуално с всеки от Търговците. Отношенията между Потребителите и Търговците, по повод сключването и изпълнението на Договорите за продажба между тях, се уреждат от условията на съответните Сделки, настоящите Общи условия за ползване, Общите условия за колективно пазаруване и разпоредбите на приложимото право.

III. РЕГИСТРАЦИЯ И АБОНАМЕНТ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

6. Ползвателите, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационна форма, съдържаща: име, фамилия, град, електронен адрес, телефон за контакт, избрано потребителско име и парола. Тези, които желаят само да се абонират за получаване на промоционалните дневни Сделки, трябва да попълнят своя електронен адрес. С попълването на тези лични данни Ползвателите дават изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези данни от Оператора или от трето лице в съответствие с действащото законодателство. С натискането на бутона „Регистрирай ме”, Ползвателите на Сайта декларират, че имат правото, пълномощията и дееспособността да приемат Сделките на Търговците и да бъдат обвързани с условията на тези Сделки.

7. При извършване на регистрацията си, Ползвателите се задължават да предоставят верни и актуални данни. Ползвателите се задължават при промяна, своевременно да актуализират данните, посочени при регистрацията. В случай, че Ползвателите предоставят неверни и/или неактуални данни, Операторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията им и достъпа до клиентските им профили.

8. След като регистрационната форма е попълнена и информация е изпратена посредством натискане на бутона „Регистрирай ме”, на посочените от Ползвателите електронни адреси се изпраща съобщение, съдържащо връзка към страницата на Сайта за потвърждаване на регистрацията и верността на попълнената информация.

9. В резултат на надлежно завършена регистрация, Операторът създава профил (акаунт) на Потребителя, отговарящ на потребителското име (вход), попълнено в регистрационния формуляр. Потребителите получават достъп до профилите си след като въведат потребителско име и парола в Сайта (влизане в системата). Потребителите носят пълна отговорност за опазването на своите пароли, както и за всички действия, които се извършват от тях или от трети лица чрез използването им.

10. Потребителите имат право да се регистрират само по веднъж.

11. Освен информацията предоставена посредством регистрационната форма, акаунтът съдържа и информация за дейността на Потребителите във връзка с ползването на услугата по закупуване на предлаганите от Търговците Ваучери.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА

12. Операторът публикува на Сайта ежедневно Сделки на Търговци, като при публикуването и приемането на поръчките (сключването на Договорите за продажба), както и при приемането на плащанията на Потребителите и генерирането на Ваучерите, същият действа изцяло от името и за сметка на Търговците.

13. В съдържанието на Сделките се включва:

а) Информация за Търговците;

б) Подробно описание на Стоките/Услугите, предмет на съответните Сделки;

в) Цените на предлаганите Стоки/Услуги (цените на Ваучерите);

г) Размерът на отстъпката спрямо обичайната цена на съответните Стоки/Услуги;

д) Стартирането на Сделките;

е) Валидността на отстъпките;

ж) Валидността на Ваучерите;

з) Адресите на търговските обекти и работното време на Търговците, необходимост от предварителни резервации, както и други условия за упражняване на правата на Потребителите по закупените Ваучери.

14. Съдържанието на Сделките включва още и:

а) Края на Сделките – това е моментът, след който се преустановява продажбата на Ваучери за съответните Стоки/Услуги. Този момент е предварително обявен на Сайта в съдържанието на съответните Сделки, но Операторът си запазва правото по своя преценка да обявява техния край и преди изтичане на обявеното време;

б) Максималния брой на възможни продажби на Ваучери, при положение, че такъв е предвиден;

в) Някои от Сделките може да включват и специално условие за закупуването на съответните Ваучери от определен минимален брой Потребители до настъпване на техния край съгласно б. а) по-горе. При наличието на такова условие, същото ще бъде означено като „активиране на Сделката” и ще бъде публикувано на подходящо място в рамките на съответните Сделки, със съответно указание за необходимия минимален брой продажби на Ваучери. В тези случаи Договорите за продажба ще се считат за сключени под прекратително условие, несбъдването на което (недостигане на определения минимален брой продажби на Ваучери) ще води до автоматично прекратяване на същите и обезсилване на вече генерираните и изпратени Ваучери. Само платените Ваучери се зачитат при определяне дали се е сбъднало или не условието за активиране на Сделките – Операторът информира по подходящ начин Потребителите при недостигане на определения минимален брой продажби. В тези случаи Потребителите няма да могат да използват закупените Ваучери, като Операторът им възстановява 100 % от стойността на закупените Ваучери в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни след надлежно подадена от Потребителите информация за банкова сметка, по която да бъде възстановена сумата и платежен документ за закупените Ваучери.

15. Всички цени на Сайта са в български лева, с включен ДДС. При липса на противно указание, ще се счита, че цените са за единично количество.

16. За да се осъществят покупките на съответните Ваучери, е необходимо Потребителите да са влезли в системата, използвайки своите потребителско име и парола. При спор относно титуляра на електронно изявление за приемане на съответната Сделка, Общите условия за колективно пазаруване и настоящите Общи условия за ползване, за такъв ще се счита Потребителят, чрез чийто профил е извършено съответното изявление.

17. Всички Сделки, освен специфичните си условия, включват и общи такива, съдържащи се в отделен електронен документ, общо приложим спрямо всички Потребители, закупили Ваучери от Сайта по публикуваните на него Сделки. Този документ се означава като „Общи условия за колективно пазаруване” и е неразделна част от настоящите Общи условия за ползване на Сайта. Специфичните и общите условия на Сделките определят и съдържанието на сключените между Потребителите и Търговците Договори за продажба. На Потребителите се дава възможност да се запознаят с Общите условия за колективно пазаруване за конкретната Сделка и да изявят изрична воля за тяхното приемане. Такъв линк с поле за приемане се публикува и към Общите условия за ползване на Сайта. Договор за продажба с конкретен Потребител ще се счита за сключен след приемането от негова страна на съответната Сделка, извършвано посредством натискането на специален бутон „Купи”. На Потребителите не се дава възможност да продължат с натискането на бутона „Купи” преди да са прочели и приели изрично Общите условия за ползване на Сайта и Общите условия за колективно пазаруване за съответните Сделки.

18. Натискането на бутона „Купи” и попълването на полетата за приемане на съответните Общи условия съставляват валидни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и обвързват валидно Потребителите с условията по сключените Договори за продажба.

19. Потребителите могат да използват следните средства за заплащане на извършените поръчки: ePay, easypay, Visa, Mastercard и плащане с наложен платеж (куриер) и Paypal. Плащанията се извършват съгласно правилата на съответните разплащателни системи и институции. Ако при извършване на плащането Потребителите са заплатили допълнителни разноски над стойността на съответните Ваучери, вкл. всякакви комисионни на разплащателните системи и институции, тези разноски са за тяхна сметка и не се възстановяват.

20. Потребителите декларират, че дават изричното си и безусловно съгласие платените суми съгласно предходната точка да съставляват плащане по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите.

21. Ако не е указано друго в съответните Сделки, Потребителите могат да закупят повече от един Ваучер. Ваучерите могат да се закупуват и в полза на трето лице (като подарък за приятел). Купуването за себе си или за приятел не може да стане едновременно; купуването на Ваучери за повече от един приятел може да стане само последователно.

22. Когато предмет на Договорите за продажба е туристическа услуга по смисъла на Закона за туризма, същите ще се считат за предварителни Договори за продажба между съответния туроператор (Търговеца) и туриста (Потребителя). Ваучерите, закупени от Сайта не са туристически такива по Смисъла на Закона за туризма. Потребителите ги предоставят на съответния Туроператор за сключване на окончателни туристически договори, съдържащи изискуемата от Закона за туризма информация. На база тези договори съответният туроператор издава на Потребителите туристически ваучери по смисъла на чл. 73 от Закона за туризма.

23. В срок до 2 часа (два часа) от получаване на плащанията съгласно т. 19, по-горе, Операторът изпраща на съответните Потребители, закупените от тях Ваучери в електронна форма и със съответните указания за тяхното използване. В случай, че Ваучерите са закупени в полза на трети лица, същите ще бъдат изпратени на електронните адреси на тези трети лица. Ваучерите ще бъдат налични и в акаунтите на закупилите ги Потребители. Върху Ваучерите ще бъде посочен Търговецът, длъжен да предостави предплатените Стоки/Услуги, тяхната валидност и всички други особености и условия по съответните Сделки. Операторът осигурява и възможност в полза на Потребителите за получаване чрез SMS на уникалните кодове на закупените от тях Ваучери.

24. Ваучерите ще могат да се ползват след стартиране на съответните Сделки. Условията по ползването на Ваучерите са включени в Общите условия за колективно пазаруване на съответните Сделки.

V. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СТРАНА НА ОПЕРАТОРА

25. „УебГраунд” EООД се явява оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите и не е страна по Договорите за продажба между Търговците и Потребителите и не отговаря и не гарантира надлежното изпълнение на която и да е от страните по сключените Договори за продажба. Операторът не отговаря и за претърпени от страните по сключените Договори за продажба вреди, без значение дали същите са настъпили на договорно или деликтно основание.

26. Всички претенции, включително тези за възстановяване на платените суми, следва да се отправят от Потребителите директно към съответните Търговци. Извън случая на т. 14, б. в) от настоящите Общи условия за ползване, Операторът възстановява на Потребителите платените суми единствено в някои следните случаи: 1) Търговците откажат неоснователно да предоставят на Потребителите закупените Стоки/Услуги; 2) при други обстоятелства, за които Търговците отговарят и водещи до неполучаване от страна на Потребителите на закупените Стоки/Услуги (като например: Търговците не са намерени на посочените от тях в Сделките адреси). За възстановяване на платените суми по тази точка, Потребителите е необходимо да подадат писмена декларация за съответните обстоятелствата. По подадените декларации Потребителите носят наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. Извън наказателната отговорност, Потребителите дължат на Оператора и неустойка в троен на възстановените суми размер при установена неистинност на декларираните обстоятелства.

27. Възстановяването на сумите по т. 26 по-горе се извършва по банков пък в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни от получаване на съответните декларации и от получаване от страна на Потребителите на платежните документи, удостоверяващи направеното плащане, при което всички транзакционни и банкови разходи във връзка със съответните суми, са за негова сметка. За времето от авансовото плащане до връщането на сумата, лихви не се дължат.

VI. ОТГОВОРНОСТ

28. а) Всички Ползватели се задължават да: спазват приложимото национално и международно законодателство, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърняват доброто име на другиго и да не призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядват фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не се намесват в правилното действие на системата, да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Сайта и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид; да не нарушават правата на интелектуална собственост на Оператора, както и да спазват всички други свои задължения по настоящите Общи условия за ползване.

б) Всички Ползватели дължат обезщетение на Оператора за всяко свое нарушение или неспазване на разпоредбите на тези Общи условия за ползване. Операторът разполага във всеки такъв случай и с възможностите по т. 7 по-горе. Ползвателите се задължават да обезщетят и да освободят от отговорност Оператора при съдебни искове и други претенции на трети лица за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с нарушение или неспазване на разпоредбите на тези Общи условия за ползване.

29. Операторът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответните Стоки/Услуги.

30. Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само, поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

31. Операторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

32. Операторът си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на Сайта, а с приемането на настоящите Общи условия за ползване и използването на Сайта Ползвателите се съгласяват със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от тях информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство. Потребителите имат право да изтрият профилите си по всяко време, с което съответно ще премахнат всичките си лични данни от Сайта. В случай че Потребителите са се възползвали от услугите на Сайта за закупуване на предлаганите Ваучери, Операторът си запазва правото да съхрани данните на тези Потребители по повод на сключените Договори за продажба на алтернативен носител. Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителите, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс и др.). Операторът не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. Защитата на данните, предоставяни при заплащането на закупените Ваучери, се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги.

33. Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

34. Законът, приложим към отношенията между Ползвателите и Оператора по повод използването на Сайта, е българското право. Всички спорове, свързани с услугите, предоставени от Оператора посредством Сайта, следва да се разрешават от съответните компетентни съдилища на Република България.

35. Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила.

36. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила за всички Ползватели на Bueno.bg на 22.03.2011 г.